Internet of Things คืออะไรสำคัญอย่างไร

ปัจจุบันเราคงต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในระดับที่ธุรกิจส่วนใหญ่ของโลกจะไม่สามารถดำเนินได้ถ้าระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และผู้คนจำนวนมากขาดอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันไม่ได้ เทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เป็นพัฒนาการของเทคโนโลยีสำคัญในลำดับต่อไปที่จะมีผลกระทบในระดับเดียวกันกับอินเทอร์เน็ต และจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อทุกวงการในระดับโลกและทุกภูมิภาค
เทคโนโลยี IoT เป็นหัวข้อสำคัญที่มีการกล่าวถึงเมื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทชั้นนำในแทบทุกอุตสาหกรรม เป็นหัวข้อที่มีผลกระทบอย่างสูงต่อโมเดลของการทำธุรกิจ การลงทุน และภาพรวมของสังคมในทุกระดับ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงว่าจะมีความสำคัญขนาดที่จะเปลี่ยนโลก เปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงวิธีทำงาน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดีย ที่กระทบกับทุกวงการดังเห็นได้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราต้องทำความเข้าใจที่ถูกต้องกับเทคโนโลยีนี้ รวมถึงมุมมองในมิติต่างๆ อันได้แก่ การค้า การลงทุน การปรับปรุงและคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การประยุกต์ใช้ และการเตรียมการด้านสังคมและกฏหมายที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในที่สุด
เทคโนโลยี IoT เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบริหารและนำองค์กรในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีความเข้าใจสาระสำคัญของเทคโนโลยี IoT นอกเหนือจากมุมมองด้านวิศวกรรมหรือเทคนิค เพื่อจะได้ตระหนักและจัดลำดับความสำคัญของการทำงานขององค์กรที่พร้อมจะรับมือการเปลี่ยนแปลง อันเกิดจากจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอง และพลังของการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการค้าทั้งเรื่องของจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ชนิดของการประยุกต์ใช้ที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน และต้นทุนของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยี IoT
การมาถึงของเทคโนโลยี IoT จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในระดับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทหน่วยงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง มุมมองและวิธีคิดเดิมจะใช้ไม่ได้ผล แต่ในขณะ เดียวกันก็เป็นโอกาสสำคัญของการสร้างอนาคตใหม่ รูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ การลงทุน และโมเดลการค้า ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทในประเทศชั้นนำทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสของบริษัทและหน่วยงานของประเทศไทยด้วยเช่นกัน
ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องนำปัจจัยแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีที่จะเกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญมาปรับตัวและดำเนินการอย่างเร่งด่วน ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีนี้ จึงจะสามารถเตรียมการ วางแผนและรับมือ หรือใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด และยังคงความได้เปรียบในการแข่งขัน

หากท่านอยากรู้เกี่ยวกับ Internet of Things มากขึ้นสามารถร่วมกิจกรรมสัมมนาต่อไปนี้ได้ http://bit.do/itmexpo2015
โดยท่านจะได้เปิดมุมมองใหม่ว่า IoT จะสามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจการเกษตร, ผลิตภัณฑ์ Electronic, ยานยนต์, สุขภาพ, การกีฬา, แฟชั่น, การศึกษา, ร้านอาหาร, ท่องเที่ยว และอีกหลายๆธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างไร

ขอบคุณบทความจาก: www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/greenpractices/greenict/iot2015-1

0 Responses on Internet of Things คืออะไรสำคัญอย่างไร"

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    CITEC Evolution Co. , Ltd
    %d bloggers like this: