โปรแกรมสั่งเปิดปิดถาด CD

ตามหัวข้อเลยนะครับ...

7-2-2556 17-32-20.png
สามารถนำไปดัดแปลงประยุกต์ใช้ได้

ผมหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับใครบางคนที่กำลังศึกษาอยู่นะครับ
หากซ่ำก็ขออภัยด้วยนะครับ... จริงๆแล้วผมทำเก็บไว้นานแล้ว เพิ่งขุดเจอ

Download Project
โค้ด
Code:
Public Class Form1
  Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Integer, ByVal hwndCallback As Integer) As Integer
  Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    mciSendString("set cdaudio door open", 0, 0, 0)
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    mciSendString("set cdaudio door closed", 0, 0, 0)
  End Sub
End Class
ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ ^^