มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 293.15-388.95
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ 250.98-340.01
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ฯลฯ 246.51-358.38
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 221.68-292.82
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 141.62-243.66
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 207.34-307.93

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 172.42-282.76
สาขาวิชาเคมี 170.10-284.39
สาขาวิชาฟิสิกส์ 159.12-230.68
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 179.66-263.90
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 217.70-285.10

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 161.43-198.69
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 191.79 -272.30

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 186.26-279.32
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 174.60-215.34
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 177.60-287.06
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 262.88-360.46

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 136.41-201.57

CS ของเรา ???