ถ้าต้องการหาสูตรในการคำนวณหา Sizing ของฐานข้อมูล SQL ที่ต้องการสร้างเอาไว้เพื่อรองรับในอนาคต ทำได้ดังนี้
Excel work Sheet
Attachment 1682

เอกสารอ้างอิงวิธีคำนวณ
Attachment 1681