ผมใช้ ภาษา c เขียนโปรแกรมทางด้านกราฟฟิก นะครับ โดยใช้ Microsoft Visual C++ version 6 เป็นเครื่องมือในการcompile
วิธีการติดตั้ง
ติดตั้ง Microsoft Visual C++ version 6
download glut library ที่ attach มาให้แล้ว
unzip file
นำ ไฟล์ glut32.lib ไปวางไว้ที่ C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\Lib
นำ ไฟล์ glut.h ไปวางไว้ที่ C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\Include\GL
นำ ไฟล์ glut32.dll ไปวางไว้ที่ C:\WINDOWS\system32
เสร็จแล้ว

Credit: https://sites.google.com/site/cspono...id-tang-opengl