Text Size

CITEC Services

1.THIS IS ENGLISH PAGE บริการตรวจสอบช่องโหว่และออกแบบระบบความปลอดภัยของ Website และ Application ต่างๆ

CITEC มีบริการรับตรวจสอบช่องโหว่ของระบบและรายงานช่องโหว่นั้นๆ ให้เจ้าของระบบทราบ (Penetration test) เพื่อทำการแก้ไขในลำดับต่อไป บริการนี้เปิดโอกาสให้เจ้าของระบบได้ทราบถึงจุดอ่อนของระบบก่อนที่จะถูกผู้ ไม่หวังดีโจมตีและทำความเสียหายให้กับระบบ รวมไปถึงบริการยกระดับความปลอดภัยให้กับระบบ (Hardening) ในกรณีที่เจ้าของระบบต้องการ

2. บริการจัดหลักสูตรอบรมและสัมมนาทางด้าน IT และ Computer Security

3. เผยแพรความรู้้ทางด้าน Computer & Network Security ทางนิตยสารภายใต้ช่ือ Hackazine

4. บริการติดตั้งและวางระบบเครือข่าย Internet ท้ังระบบ Wire และ Wireless สําหรับอาคารสํานักงานหรือทีพักอาศัยต่างๆ

5. บริการพัฒนาและออกแบบระบบ Website และ Application พร้อมท้ังบริการส่งเสริม ทางการตลาด SEO

6.บริการให้เช่าพ้ืนที่ในการทําเว็บไซต์ (Webhosting)และใหเ้ช่าระบบServerเสมอืน(VPSHosting)

7. ออกแบบระบบโทรศัพท์แบบ VoIP และระบบตู้สาขาโทรศัพทอัตโนมัติ ผ่าน Internet (IP-PBX)

8. ให้บริการและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เนท Web Conferencing System