Centralize log

ระดับเนื้อหา : Intermediate ระยะเวลาอบรม : 14 ชั่วโมง (2 วัน วันละ 7 ชั่วโมง) วัตถุประสงค์: สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูลและการ วางระบบ IT Policy ที่ถูกต้องเพื่อยกระดับมาตรฐาน IT ของหน่วยงานให้ก้าวสู่มาตรฐาน สากล และวางระบบ Centralized Log System อย่างเป็นระบบเพื่อรองรับ พรบฯ ว่าด้วย การกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ โครงสร้างหลักสูตร: Part 1 : สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูล Just added Just added2 ความสำาคัญของมาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูล แนะนำามาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SOX ,JSOX , HIPAA Part 2 : …

STUDENTS ENROLLED

  ระดับเนื้อหา : Intermediate
  ระยะเวลาอบรม : 14 ชั่วโมง (2 วัน วันละ 7 ชั่วโมง)

  วัตถุประสงค์:
  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูลและการ
  วางระบบ IT Policy ที่ถูกต้องเพื่อยกระดับมาตรฐาน IT ของหน่วยงานให้ก้าวสู่มาตรฐาน
  สากล และวางระบบ Centralized Log System อย่างเป็นระบบเพื่อรองรับ พรบฯ ว่าด้วย
  การกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

  โครงสร้างหลักสูตร:

  Part 1 : สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูล

  • Just added
  • Just added2
  • ความสำาคัญของมาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูล
  • แนะนำามาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SOX ,JSOX , HIPAA

  Part 2 : รายละเอียดและการบังคับใช้ พรบฯ ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

  • คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  • ความเป็นมาเป็นไปของ พรบฯ ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
  • รูปแบบการบังคับใช้งานและบทลงโทษตาม พรบฯ
  • การวางระบบ IT เพื่อให้รองรับตาม พรบฯ
  • แนวทางปฎิบัติเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานให้ก้าวสู่มาตรฐาน IT ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SOX , JSOX , ISO/IEC 27001

  Part 3 : แนะนำาซอฟต์แวร์เสรีและระบบปฎิบัติการลินุกซ์

  • หลักปรัชญาซอฟต์แวร์เวรี
  • ซอฟต์แวร์เสรีกับการประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อรองรับระบบ IT ตาม พรบฯ
  • แนะนำาระบบปฎิบัติการ Ubuntu linux
  • ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Ubuntu linux
  • ทำาความเข้าใจระบบ Linux file system

  Part 4 : การใช้งานระบบปฎิบัติการ Ubuntu linux

  • โครงสร้างการทำางานของระบบ
  • การสั่งงานระบบผ่านทาง command line interface
  • ระบบจัดการ package
  • การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม

  Part 5 : ติดตั้งและปรับแต่งระบบ Time server

  • พรบฯ ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ กับระบบ time server
  • หลักการทำางานของระบบ time server
  • ติดตั้งและปรับแต่งระบบ time server ให้รองรับตาม พรบฯ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของเวลาเมื่อเทียบกับเครื่อง time server ในระดับ stratum 0 ไม่เกิน 10ms
  • วิธีการติดตั้งระบบ time server เพื่อใช้งานในสถานการณจ์ ริง

  Part 6 : การติดตั้งและปรับแต่งระบบยืนยันตัวตน

  • พรบฯ ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ กับระบบยืนยันตัวตน
  • หลักการทำางานของระบบยืนยันตัวตนที่ถูกต้องตาม พรบฯ
  • แนะนำาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างระบบยืนยันตัวตน
  • ติดตั้งและปรับแต่งโปรแกรม freeradius เพื่อทำาหนา้ ที่บริหารจัดการผู้ใช้งานในระบบ
  • ปรับแต่งโปรแกรม freeradius เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานที่สูงสุด
  • ติดตั้งและปรับแต่งโปรแกรม chillispot เพื่อทำาหนา้ ที่เป็นระบบยืนยันตัวตน
  • ติดตั้งและปรับแต่ง LAMP server (Linux + Apache + Mysql + PHP) เพื่อทำางานร่วมกับโปรแกรม chillispot ในการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในระบบ
  • ปรับแต่งระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้ใช้งานรูปแบบต่างๆ เช่น text file , database และ LDAP

  Part 7 : การบริหารจัดการระบบยืนยันตัวตน

  • ติดตั้งและปรับแต่งโปรแกรมบริหารจัดการระบบฯ ที่เป็น graphical user interface
  • การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการระบบฯ

  Part 8 : ติดตั้งและปรับแต่งระบบ Proxy server

  • ติดตั้งโปรแกรม Proxy server
  • ปรับแต่งระบบ Proxy server ให้สามารถบันทึกรายละเอียดการใช้งาน internet ของผู้ใช้งานในระบบได้อย่างถูกต้องตาม พรบฯ
  • ปรับแต่งโปรแกรม Proxy server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานสูงสุด
  • เทคนิคการปิดกั้นการเข้าถึง website ที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้งานในระบบ

  Part 9 : ติดตั้งและปรับแต่งระบบ Centralized Log

  • แนะนำารูปแบบของข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log file)
  • มาตรฐานการจัดเก็บ log file แบบต่างๆ เช่น syslog , syslog-ng , WMI service
  • แนะนำาและติดตั้งโปรแกรม syslog-ng
  • การปรับแต่งโปรแกรม syslog-ng เพื่อใช้ในการจัดเก็บ log file ของโปรแกรม proxy server และ radius server ทั้งในส่วนของภาครับและส่งข้อมูล
  • การปรับแต่งระบบเพื่อจัดเก็บ log file จาก internet gateway โดยใช้โปรแกรม iptables
  • การปรับแต่งระบบเพื่อจัดเก็บ log file จาก application ต่างๆของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ ์network ต่างๆในระบบ
  • ปรับแต่งโปรแกรม syslog-ng เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานสูงสุด

  Part 10 : การรักษาชั้นความลับและความถูกต้องของข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

  • การทำา data hashing เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล log file
  • การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล log file ในระบบ
  • การสำารองข้อมูล log file ในระบบ

  Part 11 : การตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมที่เป็น graphical user interface

  • ติดตั้งโปรแกรม phpsyslogviewer
  • ปรับแต่งและใช้งานโปรแกรม phpsyslogviewer

  Part 12 : Administrator tools

  • สอนการติดตั้งและใช้งานเครื่องมือในการทำางานของผู้ดูแลระบบ Centralized Log

  Part 13 : หลักการปฎิบัติเมื่อมีการเรียกขอข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากพนักงานเจ้าหน้าที่

  • หลักการปฎิบัติเมื่อมีการเรียกขอข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากพนักงานเจ้าหน้าที่
  • หลักการปฎิบัติเมื่อมีการร้องขอจากพนักงานเจ้าหนา้ ที่ให้ดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์เกินกว่า 90 วัน

  Course Reviews

  No Reviews found for this course.

  TAKE THIS COURSE
  • 4,000.00฿ per EXPIRED
  • EXPIRED
  • Course Certificate

  Details Instructors

  ระดับเนื้อหา : Intermediate ระยะเวลาอบรม : 14 ชั่วโมง (2 วัน วันละ 7 ชั่วโมง)วัตถุประสงค์: สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูลและการ วางระบบ IT Policy ที่ถูกต้องเพื่อยกระดับมาตรฐาน IT ของหน่วยงานให้ก้าวสู่มาตรฐาน สากล และวางระบบ Centralized Log System อย่างเป็นระบบเพื่อรองรับ พรบฯ ว่าด้วย การกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐โครงสร้างหลักสูตร:Part 1 : สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูล
  • Just added
  • Just added2
  • ความสำาคัญของมาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูล
  • แนะนำามาตรฐานการรักษาชั้นความลับของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SOX ,JSOX , HIPAA
  Part 2 : รายละเอียดและการบังคับใช้ พรบฯ ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
  • คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
  • ความเป็นมาเป็นไปของ พรบฯ ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
  • รูปแบบการบังคับใช้งานและบทลงโทษตาม พรบฯ
  • การวางระบบ IT เพื่อให้รองรับตาม พรบฯ
  • แนวทางปฎิบัติเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานให้ก้าวสู่มาตรฐาน IT ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น SOX , JSOX , ISO/IEC 27001
  Part 3 : แนะนำาซอฟต์แวร์เสรีและระบบปฎิบัติการลินุกซ์
  • หลักปรัชญาซอฟต์แวร์เวรี
  • ซอฟต์แวร์เสรีกับการประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน เพื่อรองรับระบบ IT ตาม พรบฯ
  • แนะนำาระบบปฎิบัติการ Ubuntu linux
  • ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Ubuntu linux
  • ทำาความเข้าใจระบบ Linux file system
  Part 4 : การใช้งานระบบปฎิบัติการ Ubuntu linux
  • โครงสร้างการทำางานของระบบ
  • การสั่งงานระบบผ่านทาง command line interface
  • ระบบจัดการ package
  • การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม
  Part 5 : ติดตั้งและปรับแต่งระบบ Time server
  • พรบฯ ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ กับระบบ time server
  • หลักการทำางานของระบบ time server
  • ติดตั้งและปรับแต่งระบบ time server ให้รองรับตาม พรบฯ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของเวลาเมื่อเทียบกับเครื่อง time server ในระดับ stratum 0 ไม่เกิน 10ms
  • วิธีการติดตั้งระบบ time server เพื่อใช้งานในสถานการณจ์ ริง
  Part 6 : การติดตั้งและปรับแต่งระบบยืนยันตัวตน
  • พรบฯ ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ กับระบบยืนยันตัวตน
  • หลักการทำางานของระบบยืนยันตัวตนที่ถูกต้องตาม พรบฯ
  • แนะนำาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างระบบยืนยันตัวตน
  • ติดตั้งและปรับแต่งโปรแกรม freeradius เพื่อทำาหนา้ ที่บริหารจัดการผู้ใช้งานในระบบ
  • ปรับแต่งโปรแกรม freeradius เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานที่สูงสุด
  • ติดตั้งและปรับแต่งโปรแกรม chillispot เพื่อทำาหนา้ ที่เป็นระบบยืนยันตัวตน
  • ติดตั้งและปรับแต่ง LAMP server (Linux + Apache + Mysql + PHP) เพื่อทำางานร่วมกับโปรแกรม chillispot ในการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในระบบ
  • ปรับแต่งระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้ใช้งานรูปแบบต่างๆ เช่น text file , database และ LDAP
  Part 7 : การบริหารจัดการระบบยืนยันตัวตน
  • ติดตั้งและปรับแต่งโปรแกรมบริหารจัดการระบบฯ ที่เป็น graphical user interface
  • การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการระบบฯ
  Part 8 : ติดตั้งและปรับแต่งระบบ Proxy server
  • ติดตั้งโปรแกรม Proxy server
  • ปรับแต่งระบบ Proxy server ให้สามารถบันทึกรายละเอียดการใช้งาน internet ของผู้ใช้งานในระบบได้อย่างถูกต้องตาม พรบฯ
  • ปรับแต่งโปรแกรม Proxy server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานสูงสุด
  • เทคนิคการปิดกั้นการเข้าถึง website ที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้งานในระบบ
  Part 9 : ติดตั้งและปรับแต่งระบบ Centralized Log
  • แนะนำารูปแบบของข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log file)
  • มาตรฐานการจัดเก็บ log file แบบต่างๆ เช่น syslog , syslog-ng , WMI service
  • แนะนำาและติดตั้งโปรแกรม syslog-ng
  • การปรับแต่งโปรแกรม syslog-ng เพื่อใช้ในการจัดเก็บ log file ของโปรแกรม proxy server และ radius server ทั้งในส่วนของภาครับและส่งข้อมูล
  • การปรับแต่งระบบเพื่อจัดเก็บ log file จาก internet gateway โดยใช้โปรแกรม iptables
  • การปรับแต่งระบบเพื่อจัดเก็บ log file จาก application ต่างๆของเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ ์network ต่างๆในระบบ
  • ปรับแต่งโปรแกรม syslog-ng เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานสูงสุด
  Part 10 : การรักษาชั้นความลับและความถูกต้องของข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์
  • การทำา data hashing เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล log file
  • การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล log file ในระบบ
  • การสำารองข้อมูล log file ในระบบ
  Part 11 : การตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมที่เป็น graphical user interface
  • ติดตั้งโปรแกรม phpsyslogviewer
  • ปรับแต่งและใช้งานโปรแกรม phpsyslogviewer
  Part 12 : Administrator tools
  • สอนการติดตั้งและใช้งานเครื่องมือในการทำางานของผู้ดูแลระบบ Centralized Log
  Part 13 : หลักการปฎิบัติเมื่อมีการเรียกขอข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากพนักงานเจ้าหน้าที่
  • หลักการปฎิบัติเมื่อมีการเรียกขอข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์จากพนักงานเจ้าหน้าที่
  • หลักการปฎิบัติเมื่อมีการร้องขอจากพนักงานเจ้าหนา้ ที่ให้ดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์เกินกว่า 90 วัน
  More Courses by admin
  CITEC Evolution Co. , Ltd