การพัฒนาซอฟต์แวร์

CT20

Basic PHP+MySQL+Ajax Programming for Facebook

(  REVIEWS )
8,900.00฿ per EXPIRED
CT23

Basic C++ Programming

(  REVIEWS )
3,800.00฿ per EXPIRED
CT17

iPhone/iPad Programming for Non-Mac user

(  REVIEWS )
6,955.00฿ per EXPIRED
CT13

PHP Programming with MySQL

(  REVIEWS )
ฟรี! per EXPIRED
CT14

PHP Basic Programming

(  REVIEWS )
ฟรี! per EXPIRED

Details Instructors

ระดับเนื้อหา : Basic
ระยะเวลาอบรม : 42 ชั่วโมง(6 วัน วันละ 7 ชั่วโมง)
เนื้อหาหลักสูตร
Session 1
 • PHP Story
 • Setting up web server (XAMPP)
 • HTML Language Basic
 • PHP Programming Language (Basic Syntax, Types, Variables, Constants, Expressions, Operators, Control Structures, Functions)
 • Cascade Style Sheet (CSS)
 • JavaScript Language Basic
 • TODO: create form input with PHP (POST, GET)
Session 2
 • Setting up MySQL
 • SQL Basic Syntax for MySQL (Create, Read, Update, Delete)
 • TODO: Create CRUD with PHP and MySQL
Session 3 - 4
 • Uploading file
 • File functions (fopen, fread, fput, fclose, etc.)
 • Directory functions (readdir, mkdir, rmdir, etc.)
 • TODO: Create File Explorer Online System
Session 5
 • Sending email
 • Sending email with file attachments
 • TODO: Create an email form
Session 6
 • Session and Cookie
 • Graphics library
 • TODO: Create verify image and counter image
Session 7
 • Simple PHP Security
 • Conclusion
 • TODO: Create simple member forum
More Courses by admin
CITEC Evolution Co. , Ltd