ศูนย์รวม Single Board Computer

ศูนย์รวม Single Board Computer

RaspberryPi, Beaglebone, Arduino, Arduino Yun, Intel Galieo, Spark Core, Electric Imp, Nvidia Jetson TK1

หากท่านกำลังสนใจศึกษาความรู้ด้าน Single Board Computer ( คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) และต้องการเป็นเจ้าของ Board เพื่อนำไปศึกษา เช่น RaspberryPi, Beaglebone, Arduino, Arduino Yun, Intel Galieo, Spark Core, Electric Imp, Nvidia Jetson TK1

สามารถศึกษาข้อมูลรายการ Board ต่างๆได้ที่
http://hackerspace.citec.us/

08/12/2014

0 Responses on ศูนย์รวม Single Board Computer "

    Leave a Message

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

    CITEC Evolution Co. , Ltd
    %d bloggers like this: